Nancy Kerrigan & Artem Chigvintsev
Oh, Pretty Woman - Roy Orbison


plesaci: Nancy Kerrigan & Artem Chigvintsev
Muzika: Oh, Pretty Woman - Roy Orbison

24. sezona
godina: 2017

Nazad

Nazad u Dokumente