The Ball at the Anjo House (1947)

Starring: Osamu Takizawa, Masayuki Mori, Setsuko Hara, Yumeko Aizome
Director: Kozaburo Yoshimura
Back to Tango Movies