Anjo-ke no Butokai (1947)

Casting: Osamu Takizawa, Masayuki Mori, Setsuko Hara, Yumeko Aizome
Directeur: Kozaburo Yoshimura
Le Tango au Cinéma